Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne

 1. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. 
 2. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach oraz świadczonych usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji ze Spółką. 
 3. Za pośrednictwem niniejszej strony nie dochodzi do zawarcia umowy, a jedynie  zapoznanie się z zakresem świadczonych przez Spółkę usług oraz nawiązanie kontaktu celem ewentualnego negocjowania warunków umowy. Zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki współpracy, ceny, tryb reklamacji i realizacji projektu następuje poza stroną tj. u użytkownika zainteresowanego wybraną usługą bezpośrednio w jego siedzibie. 

Warunki i zasady współpracy

 1. Ustalenia wstępne:

Na tym etapie przekazują nam Państwo informacje o swojej siedzibie tj. miejscu gdzie projekt będzie realizowany celem dokonania wyboru pośrednika wykonującego projekt oraz podstawowe informacje działki: lokalizację, powierzchnię i stopień jej zagospodarowania.

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz ustalenie oczekiwań:

Podczas wizji terenowej dokonujemy pomiarów i naniesienia na otrzymany od Państwa plan zagospodarowania działki wszelkie istotne, nieuwzględnione na nim elementy: istniejące drzewa i krzewy, studnie, nawierzchnie i in.. Dowiadujemy się także jakie są Państwa oczekiwania względem projektu. Ustalamy cenę 

 1. Opracowanie i przedstawienie koncepcji:

W oparciu o otrzymane wytyczne opracowujemy dwie alternatywne koncepcje zagospodarowania terenu ogrodu. Każda z koncepcji ma formę rzutu przedstawiającego ogólny układ elementów kompozycji ogrodu: rabat, trawnika, roślinności (z podziałem na drzewa, krzewy wysokie, krzewy niskie i byliny), nawierzchni, małej architektury, elementów wodnych, oświetlenia i in.
Na spotkaniu ustalamy, która z koncepcji bardziej Państwu odpowiada. W razie potrzeby wprowadzamy ewentualne poprawki bądź łączymy rozwiązania zawarte w obu koncepcjach.

 1. Opracowanie projektu ogrodu: 

Po ustaleniu ostatecznego kształtu ogrodu opracowujemy szczegółowy projekt techniczny ogrodu oraz ustalamy terminy realizacji.

Ochrona danych 

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Spółce za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem Spółce jakichkolwiek danych. 

Kontakt 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: 

e-mail: kontakt@projektowanieogrodowwarszawa.pl

Pozostałe postanowienia 

Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego. 

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest kontakt@projektowanieogrodowwarszawa.pl
  1. Administrator przestrzega zasad i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 138, 723 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 04.05.2016 L 119/1 – zwane dalej RODO.

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że (1) zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4)  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Podstawy przetwarzania danych
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

 1. Cel i zakres zbierania danych 

3.1. Administrator zbiera następujące dane osobowe Klienta:

3.2.  Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług w zakresie przez niego zleconym na podstawie art. 6 i 9 ust. 2 pkt f RODO, a ich odbiorcami będą podmioty związane z wykonaniem usługi.

3.3. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług. 

 

 1. Odbiorcy danych

4.1.  Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.  Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3.  Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych
  (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania
  do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe;
 2. b) wybranemu przez Klienta pośrednikowi zajmującemu się realizacją projektu w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 3. c) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

5.1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa: 

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO; 
 2. b) prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO; 
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 
 4. d) prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO
  z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO; 
 5. e) prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO; 
 6. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO; 
 7. g) prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO; 
 8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. 

5.2. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO. 

5.3. Zakres każdego ze wskazanych w ust.1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO.

5.4. W celu realizacji powyższych uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6.2. Dodatkowo, w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 

 1. Cookies i dane eksploatacyjne

7.1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji  przeglądarki Uītkownika podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom Spółka może uzyskać informacje o tym jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane Spółka wykorzystuje dla lepszego dostosowania go potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

7.2. Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

7.3. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 2. Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

7.4. Użytkownik naszego serwisu może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji serwisowi Spółki poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

7.5. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na swoim urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym o to zapyta.

7.6. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

7.7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7.8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

7.10. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

7.11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
8.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze,
 2. dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera,
 3. operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. w celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

8.3. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać oraz uzupełniać niniejszy dokument. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w naszym Serwisie Internetowym.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Po co pisać do siebie formularze, zdzwońmy się i umówmy na spotkanie aby omówić wszystkie szczegóły współpracy.

+48 506 135 568

...

albo do nas napisz:

kontakt@eprojektowanieogrodow.pl

Jesteśmy też na: